Mua

Điều gì xảy ra nếu đơn đặt hàng không được thanh toán trong thời gian nhất định?

Khi đơn hàng đã được đặt, người mua phải thanh toán trong vòng 1 giờ. Các đơn hàng chưa thanh toán sẽ tự động hết hạn sau 1 giờ và người mua sẽ phải đặt hàng mới.

Xin lưu ý rằng bất kỳ thay đổi nào về giá sẽ không ảnh hưởng đến đơn hàng hiện tại. Tuy nhiên, nếu đơn đặt hàng hết hạn và xảy ra sự thay đổi giá của người bán, người mua sẽ cần tuân thủ các thay đổi về giá trong quá trình đặt hàng lại.