Mua

Làm cách nào để kiểm tra lịch sử mua hàng của tôi?

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản KALEOZ của bạn. Từ bảng điều khiển của bạn, đi tới " Đơn hàng của tôi " để xem tất cả các đơn hàng bạn đã thực hiện.

Bước 2: Bấm vào Mã đơn hàng (KXXXXXXX) để kiểm tra chi tiết đơn hàng. Bạn cũng có thể nhấp vào ID thanh toán (PXXXXXXX) để kiểm tra chi tiết thanh toán.