Mua

Tạo danh sách mặt hàng

Bước 1: Trong " Sản phẩm của tôi ", nhấp vào "Tạo mặt hàng mới"

Bước 2: Nhập tên trò chơi bạn muốn bán, sau đó chọn loại vật phẩm và nền tảng.

Bước 3: Nhập chi tiết mặt hàng rõ ràng vào cột cụ thể. Chọn ảnh bìa cho sản phẩm của bạn.

Bước 4: Bạn có thể nhấp vào "Lưu và liệt kê sản phẩm" khi bạn đã nhập xong tất cả các chi tiết để liệt kê sản phẩm của mình đang bán. Hoặc bạn có thể chọn "Lưu dưới dạng Sản phẩm của tôi" và liệt kê sản phẩm của bạn sau.