Làm cách nào để thay đổi cài đặt khu vực của tôi?

Bước 1: Nhấp vào lá cờ ở góc trên cùng bên phải.

Bước 2: Từ menu Quốc gia / Khu vực, chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Bước 3: Bấm lưu.