Payment Methods

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 1.75% + EUR0.35

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2% + EUR0.40

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + EUR0.75

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2.25% + EUR0.40 or EUR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + EUR0.85

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + EUR0.85

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + EUR0.85

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + EUR0.85

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + EUR0.85

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + EUR0.85

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + EUR0.85

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + EUR0.85

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + EUR0.85

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: ไม่มี

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  Kaleoz Gift Card Guide and Important Note

 • Processing Fees: 9%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 17%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 17%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2.8% + USD0.05 or USD0.05

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2.8% + USD0.05 or USD0.05

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 1.8% + USD0.30 or USD0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 2.8% + USD0.05 or USD0.05

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 2.8% + USD0.05 or USD0.05

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2.8% + USD0.20 or USD0.20

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 12%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 12%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 12%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 12%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 17%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 10% + THB1.50 or THB1.50

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 9%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + THB10.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + THB10.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + THB10.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + THB10.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 1.9% or THB5.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + THB8.00 or THB8.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.5% + EUR0.15

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 1.7% + SGD0.07

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 1.7% + SGD0.07 or SGD0.07

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.7% + SGD0.14 or SGD0.14

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: ไม่มี + SGD0.40 or SGD0.40

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + SGD0.40 or SGD0.40

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: ไม่มี + SGD0.40 or SGD0.40

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + SGD0.40 or SGD0.40

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + SGD0.40 or SGD0.40

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + SGD0.40 or SGD0.40

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 20%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 20%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 1.1%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.50

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 1.19%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 1.49%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 10%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 10%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี + MYR0.80

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 1.49%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 1%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 1%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 1.2% + MYR0.20

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: ไม่มี

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 0.8% + SGD0.07 or SGD0.15

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 26%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 26%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 0.8% + SGD0.07 or SGD0.15

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.5% + EUR0.40

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2.2% + EUR0.90

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 9.9%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.2% + EUR0.90

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 9.9%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Manual Checking Needed

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: ไม่มี + EUR1.65

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2% + EUR0.65

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 1.85% or USD1.25

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 1.85% or USD1.25

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.38% + EUR1.55

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 0.2% + SGD0.60 or SGD0.60

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 0.1% + SGD0.40

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.2% + SGD0.60 or SGD0.60

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.5% + EUR0.15

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: ไม่มี

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  Kaleoz Gift Card Guide and Important Note

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 1.5% or USD0.05

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 19%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 1.5% or USD0.05

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 19%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 1.5% or USD0.05

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 1.5% or USD0.05

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 1% or USD0.05

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 1.5% or USD0.05

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินแบบออฟไลน์ - การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบัญชีบุคคลอื่นผ่านธนาคารออนไลน์, การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ

 • ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 1.2% + USD0.05

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 5.5% + USD0.05 or USD0.05

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 10%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 9.9%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 9.9%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 9.9%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 9.9%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 9.9%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 9.9%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 9.9%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 9.9%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 10%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.15

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 2.85% + EUR0.30

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.4% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: ไม่มี

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  Kaleoz Gift Card Guide and Important Note

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 3.9% + MYR1.00

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้

การชำระเงินออนไลน์

 • Processing Fees: 0.8%

  ระยะเวลาดำเนินการ: Instant

  ไม่สามารถใช้เติมเงินได้